maandag 30 september 2013

Kinderombudsman: Kinderen lijden onder crisis

"Sinds de crisis leven steeds meer kinderen in armoede, concludeert Kinderombudsman Marc Dullaert in de Kinderrechtenmonitor die hij op 11 september jl. presenteerde. Ook voor het onderwijs en de zorg heeft de crisis gevolgen.

Uit de monitor blijkt dat het op hoofdlijnen goed gaat met de rechten van kinderen in Nederland, maar er zijn ook blijvende zorgen. Een op de negen kinderen leeft in armoede en duizenden kinderen gaan niet naar school. Ook zijn er lange wachttijden in de zorg en is de situatie van asielzoekerskinderen niet structureel verbeterd.

Dullaert maakt zich verder zorgen over de toename van spanningen in gezinnen door financiële problemen, die kunnen leiden tot kindermishandeling of een vechtscheiding.

We moeten beter naar kinderen luisteren, vindt de Kinderombudsman. Volgens het Kinderrechtenverdrag moet de mening van kinderen in alle procedures die hen aangaan worden gehoord en serieus genomen. Dat gebeurt nu onvoldoende, bijvoorbeeld in de rechtspraak en de jeugdzorg."

Lees meer

Bron: nji.nl, 11 september 2013

'Jeugdzorg niet alert genoeg op loverboys'

"De jeugdzorg in Nederland is onvoldoende alert op signalen dat meisjes slachtoffer zijn van loverboys. Dat zei Corinne Dettmeijer, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, bij de presentatie van haar rapportage over mensenhandel op 10 september.

De jeugdzorg herkent signalen van mensenhandel onvoldoende en meldt ze nauwelijks als ze wel worden herkend, aldus Dettmeijer. Bovendien is er bij instellingen weinig animo om dit via trainingen te verbeteren.

In een toelichting hekelde de rapporteur de houding van jeugdzorginstellingen. 'Er wordt gesproken over meisjes met "loverboyproblematiek", als een van de vele problemen die pubermeisjes kunnen hebben. Onzin, het gaat om slachtoffers van mensenhandel. Het gaat niet aan dat jeugdzorgmedewerkers hun eigen invulling geven aan het loverboyfenomeen.'"

Lees meer

Bron: nji.nl, 11 september 2013

Fors minder banen in kinderopvang en jeugdzorg

"De groei van de werkgelegenheid in de kinderopvang van enkele jaren geleden is inmiddels omgeslagen in een forse krimp. Ook in de jeugdzorg is sprake van banenverlies. Dat blijkt uit de sectorbeschrijving Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang die het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 5 september jl. heeft gepubliceerd.

(...)

Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de jeugdzorg de komende jaren met een kwart tot een derde afneemt. Dat komt vooral door de decentralisatie naar gemeenten, die gepaard gaat met een bezuiniging op het budget.

In totaal werkten in de branches welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang eind 2012 honderdtachtigduizend mensen. In de kinderopvang gaat het om 89 duizend werknemers, de jeugdzorg heeft dertigduizend werknemers."
Lees meer

Bron: nji.nl, 10 september 2013

Investeren in mentale veerkracht loont

"Het inzetten van bewezen effectieve interventies voor het stimuleren van mentale veerkracht in onder meer het onderwijs brengt meer op dan het kost. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.

Door het trainen van mentale veerkracht, zoals scholen bijvoorbeeld doen met de interventie Taakspel, is op zowel korte als langere termijn winst te behalen. Op korte termijn vertonen kinderen meer taakgericht en minder regelovertredend gedrag en hebben ze minder gedrags- en emotionele problemen. Met het voorkomen van gedragsproblemen bij kinderen zijn ook op langere termijn veel kosten te besparen, door minder criminaliteit, minder werkverzuim en minder zorgkosten.

Het Trimbos-instituut heeft een aantal strategische verkenningen uitgebracht waarin voor onder meer onderwijs en zorg het belang van investeren in het mentaal vermogen van mensen in kaart is gebracht."

Lees meer

Bron: nji.nl, 9 september 2013

Waarschuwing ouder kan angststoornis verergeren

"Waarschuwingen van ouders kunnen angst bij kinderen verergeren. Dat concludeert Daniëlle Remmerswaal op basis van haar onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar ze 13 september jl. op promoveerde.

Remmerswaal vond dat angstige kinderen een zogenaamde 'cognitieve bias' of vooroordeel kunnen ontwikkelen door waarschuwende informatie van hun ouders of doordat het kind leert om situaties te benaderen alsof ze bedreigend zijn. Ook blijkt dat ouders zo hun eigen cognitieve vooroordeel kunnen overdragen op hun kinderen. Deze verstoorde informatieverwerking zou er vervolgens voor zorgen dat de angst toeneemt. Angstige kinderen kunnen daardoor in een negatieve spiraal terechtkomen waarin angst en informatieverwerking elkaar versterken.

Ongeveer 10 procent van de kinderen ontwikkelt een angststoornis. Dat kan langdurig negatieve gevolgen hebben. Remmerswaal onderzocht kinderen tussen 7 en 12 jaar. Ze pleit ervoor dat de behandeling van angststoornissen zich niet alleen richt op het verminderen van angst, maar ook aandacht besteedt aan het corrigeren van het cognitieve vooroordeel."
Meer
Bron: nji.nl, 6 september 2013

30e Symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek HAN en RU

Op donderdag 10 oktober a.s. vindt het 30e Symposium Gezinsonderzoek plaats dat door de HAN en de RU georganiseerd wordt. Micha de Winter opent! Het thema is 'de nieuwe jeugdzorg'. De sprekers geven vanuit eigen perspectief hun visie over de jeugdzorg tijdens en na de transitie. 
De jeugdzorg is in transitie en moet zich transformeren. Al dan niet empirisch onderbouwd, dienen zich alternatieve pedagogische visies aan. Jeugdzorg moet de wijken in en daar 'ontzorgen' en 'normaliseren'. Hoe ziet dat er uit en waarom zou dat werken? Welke kansen en risico's bieden de huidige beleidsontwikkelingen? Dit wordt belicht vanuit verschillende perspectieven: professionals, onderzoekers, beleid en studenten.
Ook wordt steeds duidelijker dat de kennisbasis voor 'wat werkt in de jeugdzorg' nog maar smal is. Hulpverleners zullen zelf meer moeten gaan meten om hun werk te verbeteren en beter te verantwoorden. Maar hoe past dit binnen de toekomstige werkzaamheden? 
Deelname aan het symposium is van toegevoegde waarde voor:
  • Hbo-professionals (groepsleiders, sociaal werkers, sociotherapeuten)
  • Gedragswetenschappers (Orthopedagogen, pedagogen, Kinder- en jeugdpsychologen, Onderwijskundigen)
  • Beleidsmedewerkers van gemeentes, provincies en ministeries
  • Wetenschappers die betrokken zijn bij onderzoek op het gebied van jeugdzorg en onderwijs 
 

Bron: han.nl, geraadpleegd op 30 september 2013


Tijdschrift Kindermishandeling

 
Je kunt on line full-text artikelen lezen.

Neem een gratis abonnement!

Bron: tijdschriftkindermishandeling.nl, geraadpleegd op 30 september 2013

vrijdag 27 september 2013

Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten (boek en congres)

Het congres Emotieregulatie vindt plaats op dinsdag 26 november 2013. Het boek 'Emotieregulatie: een praktische gids voor professionals' van Leahy, Tirch en Napolitano kunt u lenen in het Studiecentrum aan de Kapittelweg. Check hier of het boek aanwezig is.

"Emotieregulatieproblemen komen voor bij kinderen en adolescenten met uiteenlopende stoornissen als ASS, ADHD, ODD, CD, depressie en borderline problematiek. Problemen met emotieregulatie kunnen zich zowel externaliserend voordoen in de vorm van boosheid, antisociaal gedrag, suïcidaliteit en automutilatie, als internaliserend in de vorm van angst, verdriet en depressie.

Tijdens het congres schetsen vooraanstaande deskundigen de laatste stand zaken wat betreft theorie en onderzoek. Daarnaast staan zij uitgebreid stil bij de praktijk aan de hand van voorbeelden en casussen."

Lees verder

Bron: 11congressen.nl, geraadpleegd op 27 september 2013
Integrale buurtteams werken goedkoper

"Uit een evaluatie van twee proefprojecten blijkt dat de aanpak van de integrale buurtteams in de Utrechtse wijken Overvecht en Ondiep minstens even goed werkt als een klassieke aanpak. Bovendien levert eerstgenoemde aanpak een besparing op van 12 tot 28 % op de professionele inzet.

De integrale buurtteams in Utrecht bieden laagdrempelige, generalistische hulp, waarbij de eigen kracht en het informele netwerk van de cliënten een belangrijke rol spelen. Ze werken snel en proactief zonder indicatie. Daardoor vertrouwen cliënten de hulpverleners eerder en meer, is de kwaliteit beter en is de hulpverlening minder intensief en goedkoper."

Lees verder

Bron: nji.nl, 19 september 2013

Preventieve jeugdgezondheidszorg is kosteneffectief

"Iedere euro die een gemeente investeert in preventieve jeugdgezondheidszorg (jgz) betaalt zich drie tot vijftig maal terug. Dat blijkt uit een rapport van Adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates en de Opvoedzaak, dat is opgesteld in opdracht van brancheorganisaties GGD Nederland en ActiZ.
 De bureaus onderzochten de kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische en psychologische problemen door de jgz. De studie laat zien wat de opbrengsten van jeugdgezondheidszorg kunnen zijn bij probleemsituaties zoals vroegtijdige begeleiding van aanstaande risicomoeders, de aanpak van schooluitval, de preventie van gedrags- en opvoedproblemen en een behandelprogramma voor kinderen met overgewicht."

Lees verder

Bron: njil.nl, 12 september 2013

Onderzoek naar de problematiek van de Nederlands Marokkaanse jeugd

Onlangs zijn twee onderzoeksrapporten gepubliceerd die problemen van de Nederlands Marokkaanse jeugd als onderwerp hebben.

Esmah Lahlah promoveerde op 20 september jl. aan de Tilburg University met de bewezen stelling dat de oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse jongens in de jeugdcriminaliteit te wijten is aan meerdere risicofactoren, waaronder kindermishandeling.

Lahlah concludeert dat een slechte emotionele band met de ouders en kindermishandeling en geweld
in het gezin bij zowel autochtone als allochtone jongeren sterke voorspellers zijn voor het plegen van geweldsdelicten. Marokkaans-Nederlandse jongens ervaren echter de emotionele band met hun ouders als minder warm en emotioneel en rapporteren meer geweld in het gezin dan autochtone jongens.

Ruim 60 procent van de Marokkaans-Nederlandse jongens rapporteert te zijn blootgesteld aan fysiek geweld door een ouder, tegen 21 procent van de Nederlandse jongens. Ook seksueel misbruik en geweld tussen de ouders kwam bij hen drie keer vaker voor.

Lahlah waarschuwt voor een eenzijdig bestraffende aanpak van criminele jongeren. Ze pleit voor meer aandacht voor de aanpak van kindermishandeling en de kwetsbare positie van Marokkaans-Nederlandse jongens.

Lees verder

Bron: nji.nl, 25 september 2013


Uit het onderzoek van Carmen Paalman, die op 20 september jl. promoveerde aan de VU in Amsterdam, blijkt dat Nederlands-Marokkaanse jongeren een hoog risico lopen op psychische en gedragsproblemen door een combinatie van algemene risicofactoren, een gebrekkige signalering van problemen, en migratiespecifieke problemen, zoals discriminatie.

Nederlands-Marokkaanse jongeren kampen met veel risicofactoren op school en in het gezin, zoals alleenstaand ouderschap en huiselijk geweld. Hun ouders herkennen de uiteenlopende problemen minder snel en zoeken minder snel hulp dan autochtone ouders.

Volgens Paalman zijn goed geïntegreerde jongeren extra vatbaar voor negatieve effecten van discriminatie. Zelfvertrouwen biedt bescherming tegen die negatieve effecten en daarom zouden interventies zich moeten richten op het vergroten van zelfvertrouwen.

Leerkrachten lijken de problemen te overschatten en ouders en jongeren lijken ze te onderschatten. Beroepskrachten moeten zich realiseren dat lage scores op screeningsinstrumenten niet betekenen dat er geen problemen zijn, stelt Paalman.

Lees verder

Bron: nji.nl,  18 september 2013

Risico op kindermishandeling onvoldoende gesignaleerd

"Beroepskrachten in Amsterdam-Oost, Apeldoorn, Arnhem en Breda hebben nog niet allemaal voldoende kennis en vaardigheden voor het signaleren van kindermishandeling, bereiken sommige hulpbehoevende gezinnen niet of gebruiken de Verwijsindex risicojongeren onvoldoende. Ook ontbreekt een integrale aanpak, blijkt uit een onderzoek van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ).

STJ onderzocht hoe de gemeente en voorzieningen als de kraamzorg, verloskundigen, huisartsen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen in de vier gemeenten samenwerken bij het signaleren van risico's in de leefomgeving van kinderen en hoe zij deze risico's aanpakken om kindermishandeling te voorkomen.

STJ trof in alle vier de gemeenten ook goede voorbeelden aan. Zo screenen verloskundigen in Arnhem hun cliënten mede op sociaal netwerk en psychische problemen. In Apeldoorn krijgen gezinnen die niet naar het consultatiebureau komen een bezoek aan huis. Wordt de medewerker niet binnen gelaten en levert nader onderzoek niets op, dan volgt een melding bij bureau jeugdzorg."

Lees verder

Bron: nji.nl, 16 september 2013

woensdag 25 september 2013

Openingscongres CTO/PMT "Onderzoek!" op 2 oktober

Woensdagmiddag 2 oktober vindt van 13.00 uur tot 16.00 uur het openingscongres plaats van de opleiding CTO/PMT op de HAN Campus, Kapittelweg 33 in zaal A 0.05. Het studiejaar zal dan officieel geopend worden met een bijeenkomst waar alle docenten en studenten aanwezig zijn. Het thema is Onderzoek!.Het belang van het doen van onderzoek door vaktherapeuten kan niet genoeg benadrukt worden.
Als vaktherapeut voel en weet je dat wat wij doen belangrijk is en goed kan zijn voor de cliënt. De uitdaging ligt er nu voor ons om dit gevoel zichtbaar te maken in resultaten door het doen van onderzoek en over te kunnen dragen aan collega vaktherapeuten en andere hulpverleners. Daarnaast is het in deze tijd wellicht nog belangrijker om de resultaten zichtbaar te maken aan zorgverzekeraars, gemeenten en ggz-instellingen. Op basis van bewijsmateriaal (evidence) wordt het geld verdeeld om cliënten te kunnen helpen.

Kijk voor meer informatie, inclusief het programma, op Openingscongres CTO/PMT.

woensdag 11 september 2013

'Wat doen sociaal werkers wanneer ze sociaal werk doen?'...

... luidt de titel van het proefschrift van Martijn van Lanen. De handelseditie met de ondertitel 'een ethnografie van professionaliteit' is zojuist verschenen en volgens de informatie van uitgeverij Eburon gaat Van Lanen op zoek naar de ware professionaliteit van de sociaal werker. Op de site van de auteur www.martijnvanlanen.nl staat het onderzoek als volgt samengevat:

In dit onderzoek gingen we op zoek naar de professionaliteit van de sociale sector, naar opvattingen hierover en verschijningsvormen hiervan binnen die sector. Hiervoor achtten we het noodzakelijk om het werk – de dagelijkse activiteiten van de sociaal werkers – nauwgezet in kaart te brengen; en het hoe en waarom van dit werk. Met andere woorden: ‘waarom doen sociaal werkers wat ze doen?’ De discussie over wat een professional in de sociale sector zou moeten doen, moet beginnen met een discussie – of liever gezegd een uiteenzetting – over wat ze doen. Wat gebeurt er op de werkvloer, wat gebeurt er tijdens de gesprekken met cliënten, en welke patronen kunnen we hieruit destilleren? Wat leert dat ons over de sociale sector, en over professionaliteit in deze sector?

De onderzoekers trekken drie conclusies: sociale professsionals moeten
1. 'verbloemd deskundig' zijn
2. 'teruggeven': beslissen over het onbeslisbare
3. ondernemend handelen.

Binnen de ISS-discussie over het opleiden en vormen van studenten tot de sociale professional 3.0 een onmisbare titel en binnenkort te leen via het studiecentrum. Bronnen: www.eburon.nl en www.martijnvanlanen.nl

Wat doen sociaal werkers wanneer ze sociaal werk doen?
Een ethnografie van professionaliteit
Martijn van Lanen
ISBN 9789059727366