vrijdag 18 oktober 2013

8e GNOON Studiedag Vaktherapie in Nijmegen

Op 3 juli werd de 8e GNOON Studiedag "De paden op...!" al aangekondigd (zie dit blogbericht), het complete programma en de locatie zijn nu bekend. Inschrijven is mogelijk via de GGZ Academie.

Wanneer? Dinsdag 3 december, 9.15 tot 17.00 uur
Waar? Pro Persona, Nijmeegsebaan 61, 6525 DX Nijmegen
Kosten? Gratis voor alle vaktherapeuten van GNOON-instellingen, anderen: € 95,- en studenten: € 45,-
Accreditatie? Deze studiedag is voor 2 punten geaccrediteerd door de SRVB.
Kijk voor meer informatie en het complete programma in de digitale folder. De dagvoorzitter is Luke Faassen. Neem voor meer informatie contact op met Suzanne Haeyen via s.haeyen@ggnet.nl.

vrijdag 11 oktober 2013

Thesis 'Het toetsen van gespreksvaardigheden bij studenten social work in Noordwest Europa' door Maritza Gerritsen


Maritza Gerritsen
, docent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HAN, heeft onlangs de master Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit met succes voltooid.
Haar thesis heeft als titel Het toetsen van gespreksvaardigheden bij studenten social work in Noordwest Europa.

In dit onderzoek is het toetsen van gespreksvaardigheden op vier Noordwest Europese opleidingen (Nederland, België, Finland en Groot Brittannië) voor social work onderzocht. Het doel is om inzicht te krijgen in welke gespreksvaardigheden getoetst worden en hoe dit gedaan wordt. Ook is onderzocht in hoeverre er gewerkt wordt aan het vergroten van validiteit en betrouwbaarheid van toetsing. Naast het onderzoek naar de toetswijze is via een survey onder examinatoren de perceptie van het niveau van gespreksvaardighedenbeheersing van hun afstudeerders gemeten. De verwachting hierbij is, is dat naarmate de toetsing meer valide en betrouwbaar verloopt, de perceptie van het niveau hoger is.

De thesis kan gratis kan online worden gelezen via Dspace.
Volg Maritza op haar blog of via Twitter.

vrijdag 4 oktober 2013

Jeugdzorgprofessionals leren van Scandinavische collega’s tijdens expertbezoeken

"Koester de ‘holistische aanpak’ in de Nederlandse jeugd- en gezinszorg, waarmee wordt bedoeld dat er hier veel meer systemisch wordt gewerkt – met het gezin, met het netwerk. En leer van onze werkwijze waarin we jeugdzorg, onderwijs, welzijn en gezondheidszorg integreren en waar de nadruk ligt op preventie." Dat waren de belangrijkste adviezen die Scandinavische jeugdbeleidexperts onlangs bij een bezoek aan hun Nederlandse collega's gaven.

De vraag die centraal stond was: hoe kunnen Nederlandse gemeenten in het kader van de transitie van de jeugdzorg leren van Scandinavische ervaringen met gezinsondersteuning en de coördinatie ervan? Bij de aanbieding van voorzieningen lopen Scandinavische landen voor op Nederland.

Haarlem en Apeldoorn zijn in Nederland voorlopers in de ontwikkeling van generalistische werkwijzen. In Haarlem gebeurt dat onder meer in de vorm van een in 2012 gestarte pilot waarin professionals uit verschillende geledingen en organisaties in één team samenwerken; MEE, jeugdzorg, onderwijs en maatschappelijk werk. Centrale principes zijn hierbij: meer samenwerken met ouders, vertrouwen opbouwen, gebruik maken van Eigen Kracht.

Zoals in bijna alle andere Europese landen zijn social workers in Noorwegen en Zweden in dienst van de overheid. Hierdoor is er de rol van de overheid in de jeugdzorg groter dan in Nederland, waar de social workers niet in dienst zijn van de overheid. 

Vragen die naar boven kwamen: Hoe positioneer je je bij soms heftige echtscheidingsconflicten tussen ex-partners waar kinderen de dupe van zijn? Kies je het perspectief van het kind, de ouders, wat is dat perspectief dan precies en waarin verschillen ze van elkaar? En op welk moment schakel je als generalistisch team de specialisten in?

Het motto van de Noorse Marit Klemp Stephansen is: investeer in preventie; geef opvoedingsvoorlichting op het moment dat de kinderen jong zijn. En signaleer tijdig problemen, dat zal later veel kosten besparen. De preventie krijgt in Scandinavie al heel lang op een natuurlijke manier concreet gestalte.

Zowel in Zweden als in Noorwegen zijn er overal family centres. In Nederland zien ouders jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg nogal eens als bemoeizuchtige controlerende instantie.

Een factsheet met de belangrijkste bevindingen is vanaf komende maandag beschikbaar op www.nji.nl. Op die dag gaan gemeenten die de afgelopen jaren deelnamen aan internationale expertbezoeken met elkaar in debat. Zij doen dit tijdens het ‘Voor de Jeugd Festival, samen naar 2015!’ in Amsterdam. Het advies van de experts wordt eveneens gepresenteerd tijdens een internationale expertmeeting over generalistisch werken op 22 november 2013 in Utrecht.

Lees verder

Bron: Olaf Stomp op sozio.nl, 30 september 2013

Bijna 40% van volwassen Nederlanders voelt zich eenzaam

30% van de Nederlanders ouder dan 18 jaar zegt zich enigszins eenzaam te voelen. Ruim 8% geeft aan (zeer) ernstig eenzaam te zijn.

Dat blijkt uit een analyse van het RIVM over eenzaamheid. De GGD’en hebben deze gegevens in 2012 verzameld onder ruim 370.000 mensen.

De mate waarin mensen zich eenzaam voelen, is redelijk stabiel tot een leeftijd van zeventig. Daarna volgt een toename. 

Er kan sprake zijn van emotionele eenzaamheid of sociale eenzaamheid. Emotioneel eenzamen kunnen weliswaar veel mensen om zich heen hebben, maar er ontbreekt een hechte, emotionele band met deze mensen in hun omgeving. Bij sociale eenzaamheid hebben mensen minder contact met anderen dan ze wensen.

Eenzaamheid houdt verband met verschillende kenmerken. Van de mensen met een beperking voelt bijna een dubbel aantal zich eenzaam, vergeleken met degenenen zonder beperkingen. Verder geven mensen die zich gezond voelen minder vaak aan eenzaam te zijn dan zij die zich niet gezond voelen. Burgerlijke staat hangt ook samen met het gevoel van eenzaamheid.

Daarnaast is er een samenhang te zien tussen economische kenmerken en de ervaren mate van eenzaamheid. Van de mensen die geen moeite hebben om rond te komen, voelen er zich significant minder eenzaam dan van degenen die wel moeite hebben om rond te komen. Mensen met betaald werk voelen zich minder eenzaam dan mensen zonder betaald werk.

Het onderzoek wijst verder uit dat autochtone Nederlanders zich minder vaak eenzaam voelen dan niet-Westerse allochtonen.
 
Lees het gehele bericht

Bron: sozio.nl, 30 september 2013


Lees verder: